Georeferera kartor


För att man ska kunna rita en karta med hjälp av GPS så krävs det att den är korrekt refererad mot ett referenssystem. Det finns en hel drös med olika referenssystem som används i olika länder och för olika ändamål. I Sverige har vi framför allt två referenssystem som används. Det är SWEREF 99 och RT90. Hämtar man data från Lantmäteriet så kan man räkna med att datan kommer att vara i någon av de här referenssystemen. När man ritar nya kartor bör man använda sig av SWEREF, för det är det senaste referenssystemet i Sverige och RT90 håller på på att fasas ut och ersättas av SWEREF. SWEREF har också den fördelen att det är väldigt likt WGS 84, det skiljer bara runt en halvmeter, och WGS 84 är det referenssystem som GPS sateliterna går mot.

Nog om det. Hur gör man då om man vill referera en karta i Openorienteering Mapper?

  • I menyn högst upp så väljer man Karta -> Georeferera. Då kommer en ruta upp där man ska fylla i lite olika uppgifter. I det här fallet utgår jag ifrån att att vi ska sätta referenssystemet till SWEREF 99, men SWEREF finns inte med bland de alternativ som går att välja. Istället väljer vi “Egen PROJ.4”. I rutan som kommer upp där det står Specifikation klistrar du in följande rad: (Nedanstående textrad är PROJ.4 koden för SWEREF)

+proj=utm +zone=33 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs

Referenssystem i Openorienteering Mapper.

Referenssystem i Openorienteering Mapper.

  • Nu är det dags att hitta en referenspunkt på kartan och hitta koordinaterna för den punkten. Jag brukar använda mig av Hitta.se för att hitta koordinater. Där visas koordinaterna för flera olika referenssystem. En referenspunkt hittas genom att man går in på kartan, zoomar in där man vill ha referenspunkten, trycker på menyn längst ner till höger och väljer där Koordinater. Då kommer det upp ett blått kryss som man placerar där man vill ta sin Koordinat.

Hämta Koordinater från hitta.se

Hämta Koordinater från hitta.se

  • Börja med välja kartkoordinater genom att trycka på “Välj på kartan”. Tryck på den punkt som motsvarar platsen som du valde koordinaten för. Alltså samma plats som du klickade på tidigare på hitta.se, fast på kartan. Koordinaten matas sedan in under Lokala koordinater i Mapper. Observera dock att det första talet på hitta.se är den nordliga koordinaten och den andra är den östliga, vilket är tvärtemot hur de är listade i Mapper. I mitt fall ser det nu ut såhär:
Georeferering av karta

Georeferering av karta

  • Georefereringen är nu klar. Ibland kan det dock bli vissa problem som kan bero på att kartan tidigare har legat i ett annat referenssystem, exempelvis RT90. Då stämmer inte lutningen överens med lutningen i det valda koordinatsystemet. Om du är osäker på vilket koordinatsystem som kartan är ritad i från början så kan du lägga till en bakgrundsbild som du vet är tagen från det referenssystemet som du arbetar i, i det här fallet SWEREF. Jag har en fil med alla byggnader från fastighetskartan som jag har lagt in som bakgrund i bilden nedan. Som kan ses så ligger husen fel i förhållande till fastighetskartan. Ju längre från min valda punkt desto större blir det här felet och det beror på att kartans lutning är fel.
Felaktiv georeferad lutning

Felaktiv georeferad lutning

  • I många fall räcker det att se till att Grivation är 0 grader. Då blir det ofta rätt, men i det här fallet får jag helt enkelt testa mig fram. Såvitt jag vet så finns det ingen formel som säger att det är si och så många graders lutning mellan RT90 och SWEREF, utan jag tror att det beror lite var i landet man befinner sig.
    När man ändrar lutningen så kommer följande fråga upp: Här väljer du “No”.

  • Efter inpassning bör kartan se ut något i stil med följande bild. Hur bra inpassningen blir beror även på hur bra kartan är gjord och det i sin tur beror ofta på hur bra underlaget var som kartan var ritad efter. Gamla kartor blir därav ofta svårare att passa in än nya kartor.
Inpassad karta

Inpassad karta